PME-Control

PME-CONTROL OY
YLEISET MYYNTI- JA SOPIMUSEHDOT, alkaen 2017


PME-Control Oy noudattaa palveluissaan tässä kuvattuja YLEISIÄ MYYNTI- JA SOPIMUSEHTOJA, jollei asiakkaan kanssa ole kirjallisesti erikseen toisin sovittu.


1. HINNASTO
PME-Control Oy:llä on käytössä palveluhinnasto, jota käytetään veloitusperusteena palveluja myytäessä, ellei ole sovittu noudatettavaksi erillistä tarjousta tai vuosisopimusta. PME-Control Oy:llä on oikeus muuttaa palveluhinnastoa ilman ennakkoilmoitusta. Muutos tulee voimaan välittömästi, kun se on julkaistu ja koskee kaikkia toimeksiantoja, jotka suoritetaan sen jälkeen, paitsi jos toimeksianto perustuu PME-Control Oy:n kohdan 1 mukaiseen aiemmin annettuun tarjoukseen.


2. TARJOUKSET
Pyydettäessä PME-Control Oy antaa varmennustoiminnasta tarjouksia. Jos ei muuta voimassaoloaikaa ilmoiteta, tarjous on voimassa 30 päivää tarjouksen päivämäärästä.


3. VUOSISOPIMUKSET
PME-Control Oy:n palveluja säännöllisesti käyttävien asiakkaiden kanssa voidaan tehdä vuosisopimuksia, joissa myynti- ja sopimusehdoista sovitaan yksityiskohtaisemmin.


4. TILAUS- JA TOIMITUSEHDOT
PME-Control Oy toimittaa palvelujaan kirjallisten tilausten perusteella. Tilaus vahvistetaan asiakkaan pyynnöstä kirjallisesti. Palveluja voidaan toimittaa myös sähköisen tai suullisten tilauksien perusteella, jolloin tilauksen vastaanottava PME-Control Oy:n työntekijä kirjaa tilauksen sisällön, ja toimitus tapahtuu näin syntyneen dokumentin perusteella. Palvelut ja niihin liittyvät matkakustannukset veloitetaan PME-Control Oy:n kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti tai erillisen tarjouksen perusteella. Normaali työaika aikaveloitteisissa töissä on kahdeksan tuntia arkipäivisin. Kahdeksan tunnin jälkeen, viikonloppuina, arkipyhinä, joulu- ja juhannusaattona tehtävä työ on ylityötä. PME-Control Oy:stä johtumattomasta odotusajasta veloitetaan kuten työstä hinnaston mukaisesti. PME-Control Oy palvelee asiakkaitaan tilauksen yhteydessä sovitun toimitusaikataulun mukaisesti. Asiakas vastaa työkohteiden valmistelusta ja mahdollisen aputyövoiman hankinnasta siten, että toimeksianto voidaan suorittaa asianmukaisesti ja työturvallisuusmääräyksiä noudattaen sovittuna aikana. Asiakas vastaa työssä tarvittavien erityisten suojavarusteiden hankinnasta.


5. LASKUTUS
Toimeksianto laskutetaan asiakkaalta työn valmistuttua. Mikäli työ kestää yli kaksi viikkoa, laskutus tapahtuu kahden viikon välein. Laskun huomautusaika on 8 päivää.


6. MAKSUEHDOT
Lasku erääntyy maksettavaksi 14 päivän kuluttua laskun päivämäärästä. Erääntymisen jälkeen maksetuista laskuista asiakkaalta peritään lain mukainen viivästyskorko ja laskuun lisätään mahdolliset perintäkulut.


7. LAADUNVARMISTUS
PME-Control Oy:n palvelujen laatu perustuu koulutettuun ja pätevään henkilöstöön ja varmennettuihin työmenetelmiin. Toiminta on kuvattu PME-Control Oy:n laatujärjestelmässä.


8. LUOTTAMUKSELLISUUS
PME-Control Oy toimii luottamuksellisesti kaikissa toimeksiannoissaan. PME-Control Oy:llä on kuitenkin sen toimintaa säätelevän lainsäädännön asettamissa rajoissa oikeus antaa tietoa toimeksiannoista viranomaisille sekä muille lainsäädännössä mainituille tahoille.

PME-Control Oy:n toimeksiannon yhteydessä laatimia pöytäkirjoja ja muita dokumentteja asiakas ei saa luovuttaa edelleen tai kopioida ilman PME-Control Oy:n lupaa.


9. VALITUKSET JA MUUTOKSENHAKU
Asiakkaiden valitukset käsitellään oikaisumenettelyllä. Asiakas toimittaa valituksen kirjallisena PME-Control Oy:lle, joka käsittelee sen kiireellisenä. PME-Control Oy:n tekemästä ratkaisusta eri mieltä oleva voi 30 päivän kuluessa ratkaisun tekemisestä vaatia, että PME-Control Oy muuttaa ratkaisuaan. Oikaisumenettelyssä annettuun päätökseen, ja siitä johtuvaan päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta siten kuin laissa säädetään.


10. KORVAUSVASTUU
Mikäli PME-Control Oy:n toimittama palvelu ei ole asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen tai näiden myyntiehtojen mukaista, PME-Control Oy korjaa puutteet veloituksetta. PME-Control Oy on vastuussa asiakkaalle aiheutuneista henkilö- ja esinevahingoista, jotka johtuvat PME-Control Oy:n virheistä tai laiminlyönneistä. PME-Control Oy ei ole vastuussa varallisuusvahingoista eikä epäsuorista tai välillisistä vahingoista. Vahingonkorvauksen ylärajana on PME-Control Oy:n ko. toimenpiteestä perimän palkkion määrä kaksinkertaisena. Nämä rajoitukset eivät kuitenkaan koske tapauksia, joissa on kyseessä tahallisuus tai törkeä tuottamus. Havaittuaan PME-Control Oy:n palvelussa puutteen tai virheen taikka syntymässä olevan tai syntyneen vahingon, asiakkaan on välittömästi ilmoitettava siitä PME-Control Oy:lle. PME-Control Oy:n vastuu on voimassa yhden vuoden palvelun suorittamisesta.